ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มทส.)

gogoanime